دستاوردهای سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران

  در دو هفته اخير شاهد نصب شش مجسمه ديگر از مجموعه مجسمه هاي توليد شده در نخستين سمپوزيوم مجسمه سازي تهران در بوستان ها و معابر کلانشهر وسعت يافته و بي نشان و بي نماد تهران بوديم تا شايد اندکي به سيماي شهرمان لطافت و زيبايي بخشيده شود. در شرايطي که توليد و سفارش تعدادي مجسمه شهري بيش از هزينه برگزاري سمپوزيوم هزينه در بر دارد چه درست و نيکوست تا با استمرار برگزاري اين گردهمايي علاوه بر صرفه جويي اقتصادي کوششي براي فراهم ساختن کسب تجربه و انتقال مفاهيم و آموختن از ديگران نيز براي مردم و هنرمندان سرزمين مان فراهم شود. تکرار اين گردهمايي به پيدايش مجموعه ارزشمندي از آثار متنوع هنري از مليت هاي متفاوت منجر خواهد شد که اين گنجينه را براي مطالعه و روزآمد ساختن دانش مجسمه سازي هنرمندان و هنرپژوهان ايراني غني خواهد ساخت. بر اين نکته گراني هزينه سفر به دوردست براي مشاهده، مطالعه و کسب تجربه را نيز بيفزاييم تا ارزش اقتصادي و آموزشي اين رويداد بيش از پيش مشخص شود. از سوي ديگر برگزاري اين سمپوزيوم در شرايطي که ايران زير فشار رسانه هاي غربي به کشوري ضد فرهنگ و خشونت طلب معرفي شده است نقشي تازه و در حد و اندازه پيشينه متمدن آن بخشيد، چرا که شرکت دويست و هشت نفر از (نخبگان هنري) پنجاه و هشت کشور خارجي در شرايطي که حاکمان کاخ سفيد به شدت بر طبل ضرورت حمله به ايران مي کوبيدند خط بطلاني بر برنامه آماده سازي افکار عمومي غرب براي حمله به ايران به حساب مي آمد. يک هزار و پانصد ساعت فعاليت براي آماده سازي کارگاه، به همراه يک هزار و ششصد ساعت فعاليت براي رصد و دعوت از هنرمندان و همچنين اطلاع رساني توسط دبيرخانه سمپوزيوم حداقل کارآفريني صورت بندي شده به عنوان فعاليت هاي اقتصادي پيش از برگزاري بوده است. براين اعداد و ارقام بيفزاييم دوازده هزار ساعت کار انجام شده در دوران بيست و يک روزه برگزاري سمپوزيوم را که با حضور هفتاد نفر(شامل هنرمندان، دستياران و عوامل اجرايي) به انجام رسيد با سرجمع هزينه 9 ميليارد ريال. مستندسازي اين رويداد به سه گونه ادبيات، عکس و همچنين ساخت فيلم به انجام رسيد تا براي انتقال تجارب و نيز ارزيابي و معرفي سطح برگزاري اين رويداد باقي مانده در دسترس باشد. همچنين تعداد هشت هزار نفر از مردم در دوران برگزاري از کارگاه بازديد کرده و قريب به هشتصد دانشجو در روزهاي اختصاصي به کارگاه آمدند و از نزديک شاهد ساخت مجسمه ها توسط هنرمندان بودند. آنچه امروزه ما آدميان بيش از پيش به آن نيازمنديم ، آشنايي، درک متقابل ايده هاي متنوع و احترام به يکديگر است که به نظر مي رسد بهترين و ساده ترين شيوه آن برگزاري اين گونه گردهمايي هاي هنري و فرهنگي است: رويدادهايي که ساده تر و بهتر از هرگونه ديپلماسي پرهزينه بين المللي واقعيت هاي آدميان و نيازمندي هاي آنان را در جهان پيچيده و به شدت کوچک شده و در هم تنيده شده امروزين آشکار مي سازد.