درباره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر

پيشتر اشارت رفت که برگزارکنندگان جشنواره فيلم فجر همچون همه جشنواره هاي معتبر سينمايي حق دارند، مختارانه و بر اساس سياست هايي که بدان باور دارند، نسبت به قبول يا رد فيلم هاي متقاضي حضور در جشنواره اقدام کنند. همچنين يادآوري شد که براي جبران محلي براي عرضه ديگر توليدات سينمايي شايسته است که به سمت حرفه يي تر برگزار کردن جشن خانه سينما به عنوان نهادي مدني و دموکراتيک حرکت کنيم تا آن جشن نيز به زودي به عنوان آوردگاهي مهم براي ديگر سليقه هاي سينماگران سرزمين مان تلقي شود.اينک اما روي سخن من (به عنوان دانش آموخته علوم سياسي و کسي که بيش از سيزده سال از شانزده سال دوران کاري اش را در حوزه مديريت فرهنگي سپري کرده) با سياستگذاران کنوني عرصه فرهنگ و هنر کشورمان است چرا که بر اين باور بوده و هستم که اين گونه برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها و اجراي ناشيانه اين برنامه ها از روي ستيز و عناد نيست که در اين صورت نوشتن و تذکر دادن کاري عبث و بيهوده مي نمود، بلکه معتقدم اين گونه رفتارها که امسال فرياد بخش بزرگي از جامعه هنري و اخيراً سينماگران سرزمين مان را درآورده ناشي از باور متعصبانه به آموخته هاي يکسونگرانه و نيز خام دستي شان است.

تاريخ بشري گواه اين مدعا است که انديشمندان و هنرمندان پيشگامان جامعه خويش بوده اند و اين پيشگامي در تجربه هستي و درک معارفي متفاوت تر از ديگران، اينان را برسطح عمومي خرد جامعه برتري بخشيده است. هم اينان هستند که علاوه بر خويش، موجبات پيشبرد و حرکت هاي روبه جلوي جوامع بشري و امکان کسب تجارب بيشتر و عميق تر ديگر آدميان را نيز از زندگي در هستي فراهم ساخته اند.

باور به درک و معرفت اينان و نيز بهره جويي از تجارب گرانسنگ شان بر استواري و ماندگاري نقش ملت ها و همچنين حاکمان شان در هژموني تاريخ هستي مي افزايد. براين مبنا دو کارکرد مي توان براي انديشمندان و هنرمندان متصور شد؛ نخست کشف سپهر هاي تازه يي از افق هستي و ديگري نکته سنجي در زندگي حال جوامع.

اينک با شرح ديباچه پيش گفته، کدام عقل سليمي مي پذيرد که به برآيند هشداردهندگان حال جوامع يا کاشفان عرصه هاي نوين معرفتي سخت بگيريم و از آنان انتظار گفتن، نوشتن و نشان دادن بر اساس خوشايند و بدآيند ارزش هاي ادواري قدرت را توصيه کنيم، اين بسان آن است که راننده يي ساده لوح هنگام روشن شدن چراغ هاي هشداردهنده (روغن، بنزين و دينام) که کارکرد نامناسب موتور خودرو را نشان مي دهند به آنها بي توجهي کند يا با خرد کردن اين چراغ هاي هشداردهنده امکان خبر داشتن از جزييات متعدد و پيچيده موتور خودرواش را به دليل واهي امکان نگراني سرنشينان يا تضعيف کارکرد خودرو از خود سلب کند.

بر اين اساس به سياستگذاران عرصه فرهنگ و هنر سرزمين مان پيشنهاد مي شود به تدبير همکاران دوره هاي پيشين خويش که اينک مديريت صدا و سيما را بر عهده دارند، تاسي کنند و با سعه صدر بيشتري بر گستره جغرافيا ناپذير