مسابقه عکس آیین‌های سرور و شادمانی ملی و مذهبی

"هوالمصور"

تاریخ آدمی بستگی تام با میراث بشری دارد . بی هیچ تردیدی پیشینه جوامع را به میراث بجا مانده از نیاکانش ارزیابی می کنند . بر همین مبنا ، سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو ) در سال 2003 میراث بشری را به دو بخش میراث ملموس ( مادی ) و میراث معنوی تقسیم بندی کرده و از این قسم اخیر به عنوان منشاء اصلی تنوع فرهنگی و ضامن توسعه پایدار جوامع یاد کرده است .
هر ملتی در حیات خویش آیین های شادی و سرور جمعی دارد که رفته رفته و در طول تاریخ پیدایش پالایش و مدام توسط گروه های انسانی تجدید خلق می شود و حس هویت و زایش را برای شان به ارمغان آورده و تنوع فرهنگی را ترویج می کنند . با توجه به نقش ارزشمند میراث فرهنگی معنوی به عنوان یکی از مولفه های نزدیک تر کردن آدمیان به یکدیگر و تضمین تفاهم و درک متقابل میان آنها ، صیانت از آن دو چندان می شود .
معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با باور به این مهم برپایی مسابقه عکس با مضمون آئین های سرور و شادمانی ملی و مذهبی می کوشد ضمن ابراز احترام به این بخش مهم از میراث فرهنگی بشری ، زمینه مستند سازی این آئین ها و ایجاد نشاط و شادابی را در شهر فراهم آورد .
فراخوان این مسابقه توسط موزه عکسخانه شهر در تابستان 1385 منتشر و تعداد 622 عکس ا ز 115 عکاس به دبیرخانه در مدت زمان تعیین شده ، واصل شد .
آنگاه هیات انتخاب متشکل از سرکار خانم حمیده ذوالفقاری ، جناب آقایان اسماعیل عباسی ، محمد ستاری ، محمد مهدی رحیمیان و مسعود زنده روح کرمانی در اردیبهشت ماه سال جاری آثار رسیده را بررسی و ارزیابی کردند .
مجموعه آنچه پیش رو است عکس هایی است که توسط هیات داوران برگزیده و در نمایشگاهی به همین نام در موزه عکسخانه شهر در خرداد ماه سال 1386 به نمایش در آمد .
اینک شایسته است از هیات محترم داوران که مسئولیت بررسی آثار را بر عهده داشته اند و نیز از همکارانم در موزه عکسخانه شهر و به ویژه مدیر سخت کوش آن ، سرکار خانم مژگان طریقی ، که بار برگزاری این مسابقه بزرگ را بر دوش داشتند ، صمیمانه سپاسگزاری کنم .