خدمات

مشاوره در برنامه ریزی و اجرای سمینار های علمی و پروژه های فرهنگی و هنری
اجرای پروژه ها و برنامه های فرهنگی و هنری


دانستن این شاخص ها برای برنامه ریزی ضروریست:
هدف از اجرای پروژه
مخاطبان
گستره اجرا
میزان بودجه پیش بینی شده