مدیریت و برنامه‌ریزی حضور اعضای هیات رییسه‌ی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در ایران

+ گزارش حضور ده روزه‌ی اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در ایران به دعوت خانه سینما